Adatvédelmi irányelvek

 Az adatkezelő

Szolgáltató neve: Avodir Kft.
Szolgáltató székhelye: 6640 Csongrád, Bem u. 4.
 Levelezési címe: 6640 Csongrád, Széchenyi u. 1.
 Cégjegyzékszám: 06-09-004453
 Telefonszáma: +36-70/6122-105
E-mail címe:  eletfabutor@gmail.com

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

III. Az adatkezelés céljai, jogalapjai
Jelen tájékoztató célja, hogy e honlap látogatói átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelünk, és mi alapján tesszük ezt.

1. Kapcsolatfelvételi űrlap
Jelen honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet és email címet kérünk megadni. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.
2. Kapcsolatfelvétel telefonon vagy emailen keresztül
A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során látható válik a telefonszáma és a nevét is megismerjük. Jelen hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassuk ha szükséges. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó név nem kerül elmentésre. E-mail küldése esetén szintén megismerjük az elektronikus elérhetőségét és nevét, melyet az Adatkezelő reklám célra nem használ fel és csak üzleti kapcsolat esetén kerül elmentésre.

3. Számlázás
Amennyiben megrendeli valamely termékünket, szolgáltatásunkat erről számlát állítunk ki, melyre jogszabály kötelez, ehhez elkérjük a számlázási nevet és címet.
IV. Hozzájárulás visszavonása
Hozzájáruláson alapul adatkezelésünk (lásd fentieket) a következő tevékenységeknél:
honlap kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről
telefonon vagy emailen történő kapcsolatfelvétel
A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt az eletfabutor@gmail.com e-mail címen.
A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

V. Szerződés és jogi kötelezettség
A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettségünk.

VI. Jogos érdek megnevezése
Vevőink, üzleti partnereim, kapcsolattartóinak elérhetőségi adatait és nevét jogos érdek alapján kezeljük.

VII. Az adatok tárolásának időtartama
Kapcsolatfelvételi űrlap (név, email cím) – üzleti kapcsolat lezárásáig, de hathavonta felülvizsgálat
Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig, tárgyév + 5 év
Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) – üzleti kapcsolat fennálltáig, törlési kérelemig

VIII. Biztonsági intézkedések
Megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen. Weboldalunk esetén is mindent megteszünk azért, hogy illetéktelenek ne törjék fel. A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

IX. Címzettek
Vállalkozásunk egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Tárhelyszolgáltatás:
Tarhely Eu. Kft

Emailek fogadása és küldése: 

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
 (Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

X. Harmadik országba továbbítás
Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) is betart.

XI. Az érintett jogai
1. Hozzáférés a személyes adatokhoz
Weboldalunk látogatói, ügyfeleink jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:
adatkezelés céljai
az érintett személyes adatok kategóriái
címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátjuk. További másolatokért az adminisztratív költségekért ésszerű mértékű díjat számítunk fel. Ha a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adjuk át (.doc, .pdf, .xls, .jpg stb.), kivéve, ha az érintett másképp kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
2. Helyesbítéshez való jog
Weboldalunk látogatói, ügyfeleink jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsük a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése.
3. Törléshez való jog
Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyok törölni ügyfeleink, weboldal látogatónk kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
az ügyfél/látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az ügyfél/látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel a személyes adatot közöltünk, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ügyfél/a weboldal látogatója jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:
vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó / ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
a felhasználó / ügyfel tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó / ügyfel hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás feloldásáról a felhasználót / ügyfelet előzetesem tájékoztatjuk.
5. Adathordozáshoz való jog
Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, ügyfelünk/a weboldal látogatója jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
6. Tiltakozás joga
Az ügyfél tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek ügyfelünk érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Nem végzünk automatizált döntéshozatalt és profilalkotást, ezért ezt az alapjogot biztosítani nem tudjuk.

XII. Panasz esetén
Személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben mégis úgy érzi, hogy nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést a személyes adatai védelme érdekében írjon nekünk az eletfabutor@gmail.com email címre.
Amennyiben vállalkozásunk az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét itt találja).
Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

XIII. Automatizált döntéshozatal
Vállalkozásunkban nem működik automatizált döntéshozatal.

XIV. Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettük figyelembe
A honlapon történő kapcsolatfelvétel, az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán a Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettük figyelembe.
A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

Egyéb rendelkezések
Jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat.